Murphy’s Camping On the Ocean
Brian Murphy
308 Murphy’s Road
Tangier
NS
Canada
B0J 3H0
(902) 772-2700
42